Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One
Slide One

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szalay Péter

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: tap[kukac]peterszalay[pont]huADATVÉDELEM


Szervezetünk kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak védelmére.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

 


I. Az adatkezelésről általánosságban
Adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk

 

Mi az adatkezelési tájékoztató célja?  

A tájékoztatás célja az, hogy átfogó felvilágosítást adjunk Önnek arról, hogy miként gyűjtjük, használjuk fel, osztjuk meg és védjük azon személyes adatait, melyeket a tevékenységünk során, vagy a weboldalunk használata közben kezelünk Önnel kapcsolatban, továbbá itt lehet tájékozódni arról is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni velünk, ha kérdése lenne az adatkezelésünkkel kapcsolatban.

 

Ki az adatkezelő?

Személyes adatainak kezelője az alábbi szervezetek lehetnek:

  • Táp Községi Önkormányzat

 

Hogyan lehet velünk kapcsolatba lépni?

A véleménye számít nekünk! Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, akkor az adatvédelmi tisztviselőnkhöz vagy ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén:

  • E-mailben: a tap[kukac]peterszalay.hu elektronikus címen közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat.
  • Telefonon az itt található telefonszám bármelyikén
  • Levélben az itt található postacímen
  • Személyesen a szervezet székhelyén, vagy telephelyén,
  • E-papíron keresztül a megfelelő témakör kiválasztásával elektronikus úton.

 

Alapelveink

Szervezetünk elkötelezett személyes adatai védelme mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a közfeladatellátásunk során a kezelésünkbe kerülő személyes adatokra kiemelt figyelmet fordítsunk, a birtokunkban lévő adatait megvédjük és a hatályos adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezeljük.

 

Milyen adatait kezeljük?

Az, hogy milyen információkat kezelünk Önről, illetve, hogy ezeket az információkat milyen módon szereztük meg, nagyban függ attól, hogy milyen ügyben állunk kapcsolatban egymással. Nem mindegy, hogy hatósági eljárásban ügyfél-hatóság kapcsolatban állunk egymással, vagy pedig csak érdeklődőként lépett kapcsolatba velünk. Az sem mindegy, hogy a személyes adatokat Öntől kértük be, vagy más forrásból szereztük be.

Lehetnek ezek a személyes adatok a klasszikus név, lakcím, édesanyja neve és társai, vagy kapcsolattartási adatok (pl. email cím), de akár szociális helyzetre vonatkozó különleges adatok, vagy jövedelemre és vagyonra vonatkozó adatok is.

A különféle adatkezeléssel kapcsolatban erre vonatkozó konkrét információkat a specifikus adatkezelési tájékoztatókban lehet olvasni.

 

Milyen jogalapon kezeljük az adatait?

Jogi kötelezettség teljesítése folytán: ide tartoznak például azok az adatok, amelyeket azért kell kezelnünk, hogy az adózással és könyveléssel kapcsolatos kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Adatai kezelésére szigorú belső szabályzatok vonatkoznak, amelyek biztosítják, hogy azokat a jogszabályokat betartva, a jogszabály által előírt ideig kezeljük.

Közérdekű feladat végrehajtása, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása folytán: ide kell érteni minden olyan esetet, amikor a szervezetünk jogszabályi rendelkezés alapján közfeladatot lát el, vagy közhatalmi szervként lép fel. Tipikusan ilyenek a hatósági eljárások, engedélyezések, tiltások, szankcionálások. A kevésbé hatósági jellegű esetek közül pedig példaként említhetjük az óvodai nevelés ellátását, vagy a köztemető üzemeltetését.

Közérdekű célból: Az adatkezelés alapját képező közérdekű célt kizárólag törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelet állapíthat meg. Tipikusan ilyen eset a közterületen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése.

Hozzájárulás alapján: ide értünk minden olyan esetet, mikor – előzetes tájékoztatást követően – úgy nyilatkozott, hogy bizonyos személyes adatait kezelhetjük. Az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

A szervezet jogos érdekében: ide értünk minden olyan esetet, ahol az adatkezelés a szervezet vagy a vele kapcsolatban álló magánszemélyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben személyes adatait ilyen jogalappal kezeljük, mindig felmérjük jogos érdekeinket, hogy meggyőződjünk arról, hogy azokkal szemben nem élveznek előnyt az Ön jogai. Ha a személyes adatait ezen a jogalapon kezeljük, akkor jogában áll tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen.

 

Kikkel osztjuk meg a személyes adatait?

Főszabály szerint az adatokat harmadik fél részére jogszabályi felhatalmazás nélkül, vagy ha azt a közérdekű feladatellátás módja nem követeli meg, nem továbbítjuk, ám felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Az adattovábbításra irányuló megkeresést követően a rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgáljuk az adattovábbítás feltételeinek fennállását, a kérés teljesíthetőségét. Az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza: az adattovábbítás célját, jogalapját (törvényi rendelkezés pontos megjelölését), a kért adatok körének pontos meghatározását, az érintett személy (személyek) azonosításához szükséges adatokat. Amennyiben az adattovábbítás feltételei fennállnak, az adatokat a megkeresést benyújtó szerv rendelkezésére kell bocsátani.

A fenti eseten kívül a szerződött adatfeldolgozóknak, a szervezeten belüli munkavállalóknak, illetve az önkormányzatnak a költségvetési szervei részére megküldésre kerülhetnek az Ön személyes adatai. Ilyen adatfeldolgozó tipikusan az adminisztratív feladatokat ellátó Hivatal, a Magyar Posta, az elektronikus levelezésünket biztosító tárhelyszolgáltató, stb.

Minden esetben figyelünk arra, hogy akiknek továbbítjuk az adatokat, azok megfelelő garanciákat nyújtsanak az adatvédelemi jogszabályoknak megfelelő adatkezelésre, és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

Nemzetközi adattovábbítás történik-e?

Előfordulhat, hogy adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található szolgáltatókhoz továbbítjuk (harmadik országba történő adattovábbítás). Harmadik országnak minősülnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT, azaz az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) kívüli országok. Ilyen jellegű adattovábbítás akkor fordulhat elő tipikusan, ha a bérelt szervereink, (azaz ahol az adatokat tároljuk) az EGT-n kívül találhatók.

Ritka esetekben előfordulhat olyan határon átnyúló közigazgatási eljárás, ahol harmadik ország államának hatóságával kell együtt dolgoznunk. Tipikusan előfordulhatnak ilyen esetek a hagyatéki ügyekben, vagy külföldön igénybevett adókedvezményekhez kapcsolódó igazolások kiállításánál.

Ha a célországban általánosságban nem érvényesülnek az EU-ban hatályos adatvédelmi szabályok, akkor a harmadik országban található féllel kötött megállapodásban szerepelnek a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó, az Európai Bizottság döntésén alapuló általános szerződéses feltételek.

 

Meddig tároljuk a személyes adatait?

Adatait – az adatkezelés jogalapjától függően – addig tároljuk,

  • ameddig arra jogszabályi előírás kötelez bennünket, – ennek hiányában,
  • ameddig a szervezetünkkel kötött szerződése teljesítése és a szerződésből eredő igények érvényesítése érdekében indokolt (ezért a szerződés megszűnését követően bizonyos ideig még őrizzük az adatait), vagy
  • ameddig az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását nem vonja vissza, vagy
  • ameddig a szervezetünk jogos érdekére tekintettel indokolt a személyes adat kezelése.

Az adatkezelés jogalapjától függetlenül, minden esetben csak addig kezeljük az adatait, ameddig az az adatkezelési cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

 

Hogyan védjük a személyes adatokat?

Megteszünk minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Gondoskodunk tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóink, illetve az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozóink részére is előírjuk.

Adatvédelemmel és adatbiztonsággal foglalkozó munkatársaink folyamatosan felülvizsgálják az információbiztonságra vonatkozó eljárásainkat, és szükség esetén új technikai és szervezési intézkedéseket hoznak azért, hogy személyes adatait meg tudjuk védeni.

Az interneten keresztül történő kommunikáció – például az e-mail – csak abban az esetben biztonságos, ha az titkosítva van. Az internet természetéből adódóan az online kommunikáció célba érés előtt akár több országon is keresztülhaladhat. Az ellenőrzési körünkön kívül eső jogosulatlan hozzáférésért vagy adatvesztésért nem tudunk felelősséget vállalni. Pontosan ezért az elektronikus kommunikáció elsődleges formája a hitelesített elektronikus ügyintézésre dedikált platformok (e-papír, ügyfélkapu, stb.). Telefonon keresztül személyes adatokat nem kérünk el, mert egyikünk sem tud meggyőződni arról, hogy ki beszél a vonal másik végén.

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon harmadik felek weboldalaira mutató linkek találhatók. Nem vállaljuk a felelősséget ezen harmadik felek weboldalainak biztonságáért és tartalmáért. Így tehát mindenképpen olvassa el ezen vállalatok adatkezelésére és az általuk használt sütikre vonatkozó tájékoztatóját, mielőtt használja a weboldalukat vagy megadja a személyes adatait.

Személyes adatait beépített modulokon keresztül a közösségi média felületeken megoszthatja másokkal (ilyenek például a Google, a Facebook, a Twitter, stb.), vagy olyan harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek lehetővé teszik, hogy véleményét megossza másokkal, vagy más személyes információkat tegyen közzé, amelyeket harmadik felek használhatnak. A közösségi médiumokat, portálokat, alkalmazásokat és beépített modulokat a közösségi hálók üzemeltetik. Működésüket saját felhasználási feltételeik, valamint adatkezelésre és sütikre vonatkozó irányelveik szabályozzák. Kérjük, minden esetben ismerje meg ezek tartalmát!

 

Milyen jogai vannak a kezelt adatokkal kapcsolatban?

Előzetes tájékozódáshoz való jog: Jogosult az adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről. Igyekszünk az Ön adatkezelésére vonatkozó információkat több módon is elérhetővé tenni. Jogosult, hogy hozzáférjen az Önre vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

Hozzáféréshez való jog: Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kötelesek vagyunk a rendelkezésére bocsátani. Ha elektronikus úton nyújtja be a kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban fogjuk rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Helyesbítéshez való jog: Jogosult arra, hogy kérésre indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk a személyes adatainak kezelését. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségünkből ered, akkor az annak való megfelelés az elsődleges.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezelésekre. Egyes esetekben jogi kötelezettségünk áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok esetében.

 

Panasz és jogorvoslat

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, vagy ha csak bővebb tájékoztatást kérne, akkor keresse fel adatvédelmi tisztviselőnket a tap[kukac]peterszalay.hu email címen, vagy az ügyfészolgálatunkat.

Amennyiben nem elégedett a válaszunkkal, vagy közvetlen a Hatósághoz szeretne fordulni, akkor felkeresheti közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az alábbi elérhetőségek egyikén:

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.;
telefon: +36 (30) 683-5969,
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a NAIH ezen email címet nem tekinti hivatalos elektronikus elérhetőségnek. Amennyiben elektronikus úton kívánja benyújtani a kérelmét, használja az e-papír szolgáltatást a https://epapir.gov.hu/ oldalon)
web: https://www.naih.hu

 


II. Sütik (cookies) kezelése
Tájékoztató a cookie-ról és egyéb nyomkövetési technológiákról, hogyan használjuk őket és hogyan kezelheti őket.

 

Mi az a süti?

A cookie-k kis fájlok, amelyek az eszközén tárolódnak, amikor meglátogat egy webhelyet. A cookie-k felelnek azért, hogy a webhely minden alkalommal emlékezzen Önre és arra, hogyan használta az oldalt.

 

Milyen más hasonló nyomkövetési technológiák vannak?

Ez bármely más módszerre vonatkozik, amelyet információ tárolására, információkhoz való hozzáférésre vagy tevékenységek követésére használnak az Ön eszközén. Például Local Shared Object („flash cookie-k”), szkriptek, nyomkövető pixelek és bővítmények, alkalmazáskövetők (beleértve az SDK-kat is) az okostelefonokon, táblagépeken, okostévéken vagy egyéb eszközökön.

 

Milyen sütiket és mire használunk?

A cookie-k általában egyedi alfanumerikus azonosítót tartalmaznak, amely a böngészőben található meg. Bizonyos esetekben nem kapcsolhatóak össze Önnel a cookie-k használatával gyűjtött információk. Van olyan eset, amikor lehetővé tehetik számunkra, hogy ezeket az információkat összekössük Önnel és személyes adataival, de weboldalunk ilyen cookie-t nem alkalmaz.

Feltétlenül szükséges cookie-k: A szükséges cookie-k szükségesek az oldal alapvető funkcióinak engedélyezéséhez. Ezek elengedhetetlenek weboldalunk hatékony működéséhez és szolgáltatásaink használatához és nem kapcsolhatók ki. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy navigálhasson a webhelyen, és használhassa annak funkcióit, mint például a webhely biztonságos területeinek elérése. Ezek a sütik nem tárolnak személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Analitikus cookie-k: Az analitikai sütiket arra használjuk, hogy megértsük, hogyan lépnek kapcsolatba a látogatók a weboldallal. Ezek a cookie-k segítenek információt szolgáltatni olyan mutatókról, mint a látogatók száma, a visszafordulási arány, és a forgalom forrása. A használatuk célja az, hogy fel tudjuk mérni a látogatók használati szokásait, hogy melyik tartalom érdekes és melyik nem. (Például: leggyakrabban felkeresett oldal a háziorvos elérhetősége, stb.)

 

Mik azok az elsődleges sütik?

Az elsődleges cookie-kat a meglátogatott webhelyek hozzák létre. A webhely elérési címe a címsávban látható.

 

Hogyan értesítjük Önt a sütik használatáról és hogyan kérjük hozzájárulását?

Első látogatáskor honlapunkon, a képernyő alsó részén felugrik egy tájékoztató arról, hogy a honlapunk az itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

 

Hogyan ellenőrizheti, törölheti vagy távolíthatja el a sütiket?

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Fontos tudni, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Windows

Mac OS X

Linux

iOS

Android

 

Cookie beállítások módosítása

A weboldalunk minden oldalán jelen van aktív lebegő ikonként egy kék színű, kör alakú logo, amire kattintva előhívható a cookie beállítások panel. Módosítani bármikor és bárhányszor lehet. Honlapunk a döntését nem írja felül!

 


III. Egyes adatkezelésekről szóló adatkezelési tájékoztatók
A lenti felsorolásban az egyes adatkezelésekről kaphat részletes tájékoztatást.

(feltöltés alatt)

Sütiket használunk

Weboldalunk kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használ, személyes adatokat nem kezel.

Az adatkezelési tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelés, adatvédelem